ประกาศทั่วไป TH / EN

รับสมัครการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ณ ส่วนภูมิภาค 4 แห่ง และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่บัดนี  จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

      ทั้งนี้ลำดับการประกวดในรอบคัดเลือกจะเรียงตามตามลำดับการสมัครเข้าร่วมการประกวดโดยผู้ที่สมัครผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในลำดับแรกจะได้รับสิทธิ์ทำการประกวดรอบคัดเลือกในลำดับสุดท้ายตามลำดับไป
        
ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร :  กลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา เลขที่ 154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  กทม. 10330 ( เอกสารการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค)  ติดสอบสอบถามโทร. 02 214 1509

เอกสารประกอบ